Gaming

Malmö, Sweden — Beslut från Årsstämman / Annual General Meeting 2020 i Global Gaming 555 AB samt protokoll

Global Gaming 555 AB höll den 8 maj 2020 sin årsstämma för räkenskapsåret 2019, varvid följande huvudsakliga beslut fattades i enlighet med framlagda förslag.

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade enligt styrelsen förslag att utföra vinstutdelning för räkenskapsåret 2019, om 0,40 kr per aktie.

Årsstämman beslutade om arvode åt styrelsen, inklusive styrelsens ordförande, ledamot och ordförande i revisionsutskottet och ersättningsutskottet samt revisorn, i enlighet med valberedningens förslag.

Till styrelseledamöter omvaldes Peter Eidensjö, Adriana Hamberg och Mika Leppänen samt nyval av Arne Reinemo. Peter Eidensjö omvaldes som styrelsens ordförande. Tobias Fagerlund, avböjde omval till styrelseledamot på grund av sin anställning som verkställande direktör i bolaget.

BDO Mälardalen, med auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor, utsågs genom omval till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningens förslag till beslut angående utseende av valberedning inför årsstämman 2021 godkändes.

Styrelsens förslag till beslut angående riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

Årsstämman beslutade om förändrad bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier. Emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant, genom apport och/eller genom kvittning eller tecknas med andra villkor. Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat till emissionsbeslut som innebär en utspädning av bolagets aktiekapital med maximalt 10 procent baserat på antalet aktier vid tidpunkten för beslutet.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att utfärda en riktad emissionsbeslut av teckningsoptioner till VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tobias Fagerlund, VD
+46 (0)704 15 05 85,
tobias.fagerlund@globalgaming.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 Maj 2020 kl. 11:15 CET.

Protokoll från Årsstämma Protokoll årsstämma 2020-05-08, signed

Source: https://globalgaming.com/2020/05/08/beslut-fran-arsstamman-annual-general-meeting-2020-i-global-gaming-555-ab-samt-protokoll/